ศูนย์จัดการข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ
มหาวิทยาลัยพายัพ


แจ้งข้อร้องเรียน:

ระบบการจัดการข้อร้องเรียน
มหาวิทยาลัยพายัพ

หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยพายัพมีเป้าหมายในการเป็นชุมชนแห่งคุณธรรมและการเอาใจใส่ จึงมุ่งเน้นในเรื่องการรับฟังเสียงของบุคลากร นักศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ตลอดจนเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพขององค์กรเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยจึงได้พัฒนาระบบการจัดการข้อร้องเรียนขึ้น เพื่อเป็นการรับฟังเสียงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากทุกกลุ่ม และใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศเพื่อปรับปรุงและค้นหาโอกาสในการสร้างนวัตกรรม และเผยแพร่ให้กับผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ โดยมีจุดมุ่งหมายสำคัญเพื่อสร้างมาตฐานในการปฏิบัติงานที่มุ่งสู่คุณภาพต่อไป

แผนผังระบบจัดการข้อร้องเรียน

Click to enlarge

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเป็นการรับฟังเสียงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ได้แก่ บุคลากร นักศึกษา ผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกส่วนงาน
  2. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานที่มุ่งสู่คุณภาพ

ช่องทางรับข้อร้องเรียน

ติดต่อด้วยตนเอง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพายัพ
ส่งไปรษณีย์ มหาวิทยาลัยพายัพเขตแม่คาว
ถนนซูปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ (053) 851478 - 86 ต่อ 226 - 227
โทรสาร (053) 241983
ระบบรับข้อร้องเรียนอิเล็คทรอนิกส์
ผ่านเว็บไซต์
กล่องรับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียน จุดที่ 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
จุดที่ 2 ลานกิจกรรมช่วงไครอส
จุดที่ 3 อาคารศรีสังวาลย์

© 2015 Payap University