ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือในการลงทะเบียนคลิกที่นี่ / CLICK HERE IF YOU NEED ASSISTANCE WITH REGISTRATION

กำหนดการยื่นใบสมัครและการตอบรับให้นำเสนอผลงานวิจัย
รายละเอียด วันที่
ผู้สนใจนำเสนอผลงานวิจัยฯ ส่งบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) สำหรับ Oral Presentation และส่งข้อมูลผลงานวิจัยสำหรับ Poster Presentation (พร้อมใบสมัคร
และหลักฐานการโอนเงินค่าลงทะเบียน)
บัดนี้ จนถึงวันศุกร์ ที่ 8 มกราคม 2559
แจ้งผลการตอบรับให้ผู้ต้องการนำเสนอผลงานวิจัยนำเสนอผลงานวิจัยแบบ Oral Presentation หรือ Poster Presentation วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2559
ผู้นำเสนอผลงานวิจัยนำส่งต้นฉบับบทความวิจัยฉบับเต็ม สำหรับ Oral Presentation และ ข้อมูลสำหรับ Poster Presentation ที่ได้ปรับปรุงแก้ไขตามความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2559
ประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559