รูปแบบการจัดการประชุม

1) การบรรยายพิเศษโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
2) การนำเสนอผลงานวิจัยแบบ Oral Presentation ในห้องประชุมใช้เวลาเรื่องละ 15 นาที และตอบข้อซักถาม 5 นาที
3) การนำเสนอผลงานแบบ Poster Presentation ในบริเวณจัดนิทรรศการหน้าห้องประชุม โดยมีผู้นำเสนอผลงานอยู่ประจำจุดแสดงผลงานในช่วงเวลาที่กำหนดหช่วงเวลา
ลักษณะผลงานวิจัยและการเสนอผลงาน
1) เป็นผลงานวิจัยที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว หรืออยู่ในระหว่างการดำเนินการที่ ยังไม่เคยนำผลงานดังกล่าวเสนอในการประชุมวิชาการใดมาก่อน

2) เป็นผลงานวิจัยที่อยู่ในขอบข่ายของหัวข้อ ในกลุ่มวิชา ดังนี้
ก) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (เฉพาะสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และเภสัชศาสตร์)
ข) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ค) กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (ยกเว้นบริหารธุรกิจ)
ง) กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

3) การนำเสนอผลงานให้นำเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) ในที่ประชุมวิชาการ โดยใช้เวลาในการนำเสนอ 20 นาที (รวมซักถาม) หรือนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) โดยให้ผู้นำเสนอผลงานจะต้องอยู่ประจำที่โปสเตอร์ในช่วงเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ผู้นำเสนอจะนำเสนอโดยใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้