วัน-เวลา-สถานที่จัดประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย

วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 8 .00 น. - 17.00 น.

สถานที่ ห้องประชุมอาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่