กำหนดการยื่นใบสมัครและการตอบรับให้นำเสนอผลงานวิจัย

รายละเอียด วันที่
ผู้สนใจนำเสนอผลงานวิจัยฯ ส่งบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) สำหรับ Oral Presentation และส่งข้อมูลผลงานวิจัยสำหรับ Poster Presentation (พร้อมใบสมัครและหลักฐานการโอนเงินค่าลงทะเบียน บัดนี้ จนถึงวันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2559
แจ้งผลการตอบรับให้ผู้ต้องการนำเสนอผลงานวิจัยนำเสนอผลงานวิจัยแบบ Oral Presentation หรือ Poster Presentation วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2559
ผู้นำเสนอผลงานวิจัยนำส่งต้นฉบับบทความวิจัยฉบับเต็ม สำหรับ Oral Presentation และ ข้อมูลสำหรับ Poster Presentation ที่ได้ปรับปรุงแก้ไขตามความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2559
ประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559
หมายเหตุ
ผู้สนใจนำเสนอผลงานวิจัยฯ ให้กรอกใบสมัครได้<<<คลิกเพื่อกรอกใบสมัครได้ที่นี่>>>
เงื่อนไขการรับสมัคร
1) ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้นำเสนอผลงานเท่านั้น (หากมีผู้ร่วมวิจัยมากกว่า 1 คน ให้สมัครเข้าร่วมฟังการนำเสนอผลงานวิจัย)
2) การสมัครจะสมบรูณ์เมื่อผู้สมัครส่งใบสมัคร หลักฐานการชำระเงิน และได้รับการตอบกลับจากผู้ประสานงานกลางเท่านั้น
3) การออกหนังสือรับรองจะออกให้เมื่อผู้นำเสนอผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิให้นำเสนอผลงานในการประชุมฯ