กำหนดการประชุมทางวิชาการเสนอผลงานวิจัย : วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559