การเตรียมบทคัดย่อและบทความวิจัยฉบับเต็มที่จะนำเสนอในที่ประชุมทางวิชาการ

1) บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยพายัพกำหนด คลิกดูตัวอย่าง

2) บทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) ให้จัดเตรียมเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษโดยมีความยาว 8-10 หน้ากระดาษ A4 (รวมบทคัดย่อ รูปภาพ ตาราง และบรรณานุกรม) บทความวิจัยฉบับเต็มประกอบด้วย บทนำ วัตถุประสงค์ การทบทวนวรรณกรรม ระเบียบวิธีวิจัย ผลการวิจัยและอภิปรายผล บทสรุป และบรรณานุกรม คลิกดูตัวอย่าง การอ้างอิงให้ใช้ระบบ APA คลิกดูตัวอย่าง

3) ผลงานวิจัยฉบับเต็มที่ผู้นำเสนอผลงานได้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอของผู้ทรงคุณวุฒิแล้วจะได้ตีพิมพ์เผยแพร่เป็น Proceedings ของการประชุม (CD Proceedings)