การเตรียมนำเสนอแบบ Oral Presentation

ให้ผู้นำเสนอผลงานวิจัย ส่งข้อมูลที่จะนำเสนอเป็นไฟล์ PowerPoint 2007 หรือ 2010 มาทางอีเมล์ที่ symposium@payap.ac.th ภายในวันที่ 15 มกราคม 2559 โดยให้ตั้งชื่อไฟล์ตามรูปแบบดังนี้

"ชื่อและนามสกุลของผู้นำเสนอ_ชื่อย่อหัวข้อเรื่องที่จะนำเสนอผลงานวิจัย"

ตัวอย่างเช่น นายพายัพ เชียงใหม่ นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง คุณค่าทางยาของดอกบุนนาค

ชื่อไฟล์ : พายัพเชียงใหม่_คุณค่าทางยาทางยา