การเตรียมนำเสนอแบบ Oral Presentation

ให้ผู้นำเสนอผลงานจัดเตรียมเนื้อหาเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษที่ได้บนโปสเตอร์ขนาด 90 x 120 ซม.
มีเนื้อหาประกอบด้วยบทคัดย่อ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ ระเบียบวิจัย ผลการวิจัยและอภิปรายผล บทสรุป บรรณานุกรม และรูปภาพประกอบ

ให้ส่งข้อมูลเนื้อหาที่จะนำเสนอเป็นไฟล์ Microsoft word 2010 ไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 มาทางอีเมล์ที่ symposium@payap.ac.th ภายในวันที่ 15 มกราคม 2559 โดยให้ตั้งชื่อไฟล์ตามรูปแบบดังนี้

"ชื่อและนามสกุลของผู้นำเสนอ_ชื่อย่อหัวข้อเรื่องที่จะนำเสนอผลงานวิจัย"
ตัวอย่างเช่น นายพายัพ เชียงใหม่ นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง คุณค่าทางยาของดอกบุนนาค
ชื่อไฟล์ : พายัพเชียงใหม่_คุณค่าทางยาทางยา