การพิจารณาเลือกให้นำเสนอผลงาน

มหาวิทยาลัยพายัพ โดยคณะกรมมการกลางจัดงานเสนอผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยพายัพ สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาและดำเนินการดังต่อไปนี้

1) การตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาคัดเลือกผลงานที่จะให้นำเสนอในที่ประชุมทางวิชาการ และการคัดเลือกผลงานวิจัยยอดเยี่ยม ทั้งนี้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วยคณาจารย์และนักวิจัยจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนที่อยู่ในเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน

2) การพิจารณาเลือกกลุ่มการนำเสนอผลงานและประเภทของการเสนอผลงานที่เป็น Oral Presentation หรือ Poster Presentation

3) การพิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัยที่จะนำเสนอในการประชุมและที่จะรวบรวมเป็น Proceedings

4) การพิจารณาตัดสินให้รางวัลผลงานวิจัยยอดเยี่ยม สำหรับผลงานวิจัยจากรายงานฉบับเต็มในแต่ละกลุ่มสาขาวิชา โดยถือการตัดสินของคณะกรรมการกลางจัดประชุมวิชาการ นำเสนอผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยพายัพ ถือเป็นที่สุด