อัตราค่าลงทะเบียน
ผู้เข้าร่วมนำเสนอบทความ
ประเภทผู้สมัคร อัตราค่าลงทะเบียน
อาจารย์/ข้าราชการ/นักวิจัย/บุคคลทั่วไป 2,500 บาท
นักศึกษาทั่วไป 1,500 บาท
ผู้เข้าร่วมประชุม (ไม่นำเสนอบทความ)
ประเภทผู้สมัคร อัตราค่าลงทะเบียน
อาจารย์/ข้าราชการ/นักวิจัย/บุคคลทั่วไป 1,000 บาท
นักศึกษาทั่วไป 500 บาท
ชำระโดยโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาสันป่าข่อย ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยพายัพ เลขที่บัญชี 502-1-35428-0 กรุณา สแกน (Scan) สำเนาหลักฐานการโอนเงินพร้อมเขียน ชื่อ-นามสกุล (ของผู้ร่วมฟังการนำเสนอ หรือ ผู้นำเสนอผลงานวิจัย) ส่งไฟล์ที่สแกนแล้วพร้อมใบสมัครมาที่ อีเมล : symposium@payap.ac.th (การลงทะเบียนจะสมบูรณ์เมื่อท่านชำระเงินค่าลงทะเบียน และส่งหลักฐานมาแล้วเท่านั้น)

หมายเหตุ ขอสงวนสิทธิ์การขอคืนเงินค่าลงทะเบียน หลังจากผู้สมัครได้รับการตอบกลับจากผู้ประสานงานกลาง
เรียบร้อยแล้ว