สถานที่ติดต่อ

สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ
ห้อง 217 อาคารเพ็นเทคอสต์
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ : 053-851478-86 ต่อ 7202, 7204, 7205
โทรสาร : 053-241983
เว็บไซต์ : www.payap.ac.th/symposium 2016 หรือ http://research.payap.ac.th
อีเมล์ : symposium@payap.ac.th