ลงทะเบียนและส่งผลงาน

สมัครเข้าร่วมการประชุม ปี พ.ศ. *
หมายเลขบัตรประชาชน *
- - - -
ชื่อ-สกุล *
ตำแหน่งทางวิชาการ
สังกัด คณะวิชา/หน่วยงาน *
มหาวิทยาลัย/สถาบัน *
สถานที่ติดต่อได้สะดวก *
โทรศัพท์ *
เบอร์มือถือ *
e-mail
สมัครเข้าร่วมประชุม *
ชื่อบทความวิจัย (ภาษาไทย)
ชื่อบทความวิจัย (ภาษาอังกฤษ)
สาขาวิชาของผลงานวิจัย

แนบไฟล์เอกสารใบสมัคร (* pdf file)
แนบไฟล์เอกสารบทความ (doc file)
แนบไฟล์เอกสารบทความ(pdf file)